Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW LOKALNYCH "BIEBRZA" W JAMINACH

Spis treści

Statut

 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Biebrza" w Jaminach w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, apolitycznym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast siedziba mieści się w Jaminach.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem miejscowego prawa.
 3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 4. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 3, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

§4

Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną o treści ustalonej przez Zarząd zgodnie z obowiązującym i w tym zakresie przepisami.

§5

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.
 2. Osobom wychodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, takich jak:

  - zwrot kosztów przejazdów i diet;

  - zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w szkoleniach, jeśli Zarząd Stowarzyszenia uzna konieczność doskonalenia ich umiejętności dla właściwego świadczenia pracy na rzecz Stowarzyszenia.

 3. Zasady zwrotu diet i kosztów przejazdu, określi Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§6

Celami działalności Stowarzyszenia są:

1) kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych;

2) ochrona materialnych i niematerialnych dóbr kultury lokalnej;

3) wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej, w szczególności młodzieży;

4) działalność na rzecz promocji małej ojczyzny oraz historii i kultury regionu;

5) jednoczenie wokół zagadnień ochrony zabytków i pamiątek historycznych władz samorządowych, organizacji społecznych, instytucji i zainteresowanych osób;

6) popularyzowanie wiedzy na temat historii i kultury regionu;

7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

8) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego;

9) działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w przypadku zagrożenia.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) gromadzenie środków finansowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie, konserwację i ochronę miejscowych zabytków i pamiątek historycznych;

2) organizowanie spotkań, prelekcji, konkursów popularyzacyjnych wiedzę o historii i kulturze regionu;

3) działalność wydawniczą;

4) organizowanie imprez mających na celu promocję działalności Stowarzyszenia;

5) współpracę ze szkołami, innymi organizacjami pozarządowymi, firmami i osobami fizycznymi;

6) propagowanie idei Stowarzyszenia w środkach masowo przekazu.


 

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§9

Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która założy pisemną deklarację członkowską.
 2. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym zostaje się po założeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) udział w obradach Walnego Zebranie;

2) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

3) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

4) udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez stowarzyszenie;

5) zgłaszanie wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

§14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

2) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) regularnego opłacania składek.

§15

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§16

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§17

Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§18

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

2) wykluczenie przez Zarząd:

a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) z powodu notorycznego niebrania udziału w pracy Stowarzyszenia,

c) z powodu niepłacenia składek za okres roku. po uprzednim upomnieniu,

d) na pisemny wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia.

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

4) śmierci członka oraz utrat} osobowości prawnej przez osoby prawne.

§19

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożone na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia pisemnej decyzji przez Zarząd. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna


ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

§20

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1) Walne Zebranie Członków;

  2) Zarząd;

  3) Komisja Rewizyjna.

 2. Zarząd i Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 23 pkt 1. Sposób głosowania ustala Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
 3. Kadencja wszystkich wybranych władz Stowarzyszenia trwa trzy lata jednak nie więcej jak 2 kolejne kadencje.
 4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie.

§21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 1. Największą władza Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni:

  2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd. Co trzy lata zwoływane jest zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków w formie pisemnej lub elektronicznej co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:

  1) z własnej inicjatywy;

  2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

  3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia winno być złożone na piśmie z podaniem celu i uzasadnienia jego zwołania oraz proponowanym porządkiem obrad.
 6. W przypadku określonym w ust. 4. pkt 3. Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż 6 tygodni od daty otrzymania wniosku.

§23

 1. Uchwały Walnego Zebranie Członków są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. Jeżeli drugi termin wyznaczono w tym samym dniu co pierwszy termin, czas pomiędzy pierwszym a drugim terminem nie może być krótszy niż 30 minut.
 2. Głosowanie uchwał odbywa się w trybie jawnym.

§24

 1. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
 2. Otwierający zebranie zarządza wybór prowadzącego zebranie oraz protokolanta. Prowadzącym lub protokolantem nie może być członek Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 3. Z przebiegu obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół. Protokół oraz uchwały podpisują prowadzący obrady i protokolant.

§25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie zmian Statutu większością 2/3 liczby uczestniczących w Zebraniu.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzania sprawozdań organów Stowarzyszenia.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla członków Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego.
 7. Uchwalanie budżetu.
 8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji i związków o podobnym profilu działania.
 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu przyjęcia i wykluczenia z grona członków.
 11. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i zbycia jego majątku.
 13. Podejmowanie innych uchwał w sprawie dotyczących działalności statutowej.

§26

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 osób: prezesa, wiceprezesa i skarbnika, spośród których Walne Zebranie Członków przydziela funkcję wybranym na prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 3. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.

§27

Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§28

Do kompetencji Zarządu należą:

1) realizacja celów Stowarzyszenia;

2) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Członków;

3) sporządzanie planów - pracy i budżetu;

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

8) przyjmowanie i skreślanie członków.

§29

 1. Prezes upoważniony jest do samodzielnego podpisywania wszelkich dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia, za wyjątkiem dokumentów zawierających oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia.
 2. Osobami uprawnionymi do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków - majątkowych Stowarzyszenia są Prezes działający łącznie z jednym z Członków Zarządu.

§30

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarz.

§31

Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi.

§32

Członek Komisji Rewizyjnej nie może być:

1) członkiem Zarządu ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2) skazany wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Zarządu;

2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;

3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebraniu Członków oraz zebrania Zarządu;

4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§34

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji.

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu.


ROZDZIAŁ V MAJĄTEK l FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§35

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

  1)  ze składek członkowskich;

  2)  darowizn, spadków, zapisów;

  3)  dotacji i ofiarności publicznej.

 2. Majątek Stowarzyszenia, w tym cały dochód, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§36

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§37

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie.
 2. Osobami uprawnionymi do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w zakresie prawa i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia są Prezes działający łącznie z jednym z Członków Zarządu.

§38

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań Majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób. z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ..osobami bliskimi";

2) przekazania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika statutowego celu Stowarzyszenia;

4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§39

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowana większością głosów - (2/3) przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§40

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§41

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.