Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW LOKALNYCH "BIEBRZA" W JAMINACH

Spis treści

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§39

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowana większością głosów - (2/3) przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§40

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§41

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.