Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW LOKALNYCH "BIEBRZA" W JAMINACH

Spis treści

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK l FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§35

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

  1)  ze składek członkowskich;

  2)  darowizn, spadków, zapisów;

  3)  dotacji i ofiarności publicznej.

 2. Majątek Stowarzyszenia, w tym cały dochód, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§36

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§37

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie.
 2. Osobami uprawnionymi do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w zakresie prawa i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia są Prezes działający łącznie z jednym z Członków Zarządu.

§38

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań Majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób. z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ..osobami bliskimi";

2) przekazania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika statutowego celu Stowarzyszenia;

4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.