Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW LOKALNYCH "BIEBRZA" W JAMINACH

Spis treści

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

§20

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1) Walne Zebranie Członków;

  2) Zarząd;

  3) Komisja Rewizyjna.

 2. Zarząd i Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 23 pkt 1. Sposób głosowania ustala Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
 3. Kadencja wszystkich wybranych władz Stowarzyszenia trwa trzy lata jednak nie więcej jak 2 kolejne kadencje.
 4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie.

§21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 1. Największą władza Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni:

  2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd. Co trzy lata zwoływane jest zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków w formie pisemnej lub elektronicznej co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:

  1) z własnej inicjatywy;

  2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

  3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia winno być złożone na piśmie z podaniem celu i uzasadnienia jego zwołania oraz proponowanym porządkiem obrad.
 6. W przypadku określonym w ust. 4. pkt 3. Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż 6 tygodni od daty otrzymania wniosku.

§23

 1. Uchwały Walnego Zebranie Członków są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. Jeżeli drugi termin wyznaczono w tym samym dniu co pierwszy termin, czas pomiędzy pierwszym a drugim terminem nie może być krótszy niż 30 minut.
 2. Głosowanie uchwał odbywa się w trybie jawnym.

§24

 1. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
 2. Otwierający zebranie zarządza wybór prowadzącego zebranie oraz protokolanta. Prowadzącym lub protokolantem nie może być członek Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 3. Z przebiegu obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół. Protokół oraz uchwały podpisują prowadzący obrady i protokolant.

§25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie zmian Statutu większością 2/3 liczby uczestniczących w Zebraniu.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzania sprawozdań organów Stowarzyszenia.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla członków Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego.
 7. Uchwalanie budżetu.
 8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji i związków o podobnym profilu działania.
 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu przyjęcia i wykluczenia z grona członków.
 11. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i zbycia jego majątku.
 13. Podejmowanie innych uchwał w sprawie dotyczących działalności statutowej.

§26

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 osób: prezesa, wiceprezesa i skarbnika, spośród których Walne Zebranie Członków przydziela funkcję wybranym na prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 3. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.

§27

Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§28

Do kompetencji Zarządu należą:

1) realizacja celów Stowarzyszenia;

2) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Członków;

3) sporządzanie planów - pracy i budżetu;

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

8) przyjmowanie i skreślanie członków.

§29

 1. Prezes upoważniony jest do samodzielnego podpisywania wszelkich dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia, za wyjątkiem dokumentów zawierających oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia.
 2. Osobami uprawnionymi do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków - majątkowych Stowarzyszenia są Prezes działający łącznie z jednym z Członków Zarządu.

§30

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarz.

§31

Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi.

§32

Członek Komisji Rewizyjnej nie może być:

1) członkiem Zarządu ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2) skazany wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Zarządu;

2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;

3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebraniu Członków oraz zebrania Zarządu;

4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§34

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji.

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu.