Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW LOKALNYCH "BIEBRZA" W JAMINACH

Spis treści

 

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§9

Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§10

  1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która założy pisemną deklarację członkowską.
  2. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
  3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
  4. Członkiem wspierającym zostaje się po założeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
  5. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§12

  1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
  2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) udział w obradach Walnego Zebranie;

2) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

3) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

4) udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez stowarzyszenie;

5) zgłaszanie wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

§14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

2) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) regularnego opłacania składek.

§15

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§16

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§17

Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§18

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

2) wykluczenie przez Zarząd:

a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) z powodu notorycznego niebrania udziału w pracy Stowarzyszenia,

c) z powodu niepłacenia składek za okres roku. po uprzednim upomnieniu,

d) na pisemny wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia.

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

4) śmierci członka oraz utrat} osobowości prawnej przez osoby prawne.

§19

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożone na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia pisemnej decyzji przez Zarząd. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna