Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW LOKALNYCH "BIEBRZA" W JAMINACH

Spis treści

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§6

Celami działalności Stowarzyszenia są:

1) kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych;

2) ochrona materialnych i niematerialnych dóbr kultury lokalnej;

3) wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej, w szczególności młodzieży;

4) działalność na rzecz promocji małej ojczyzny oraz historii i kultury regionu;

5) jednoczenie wokół zagadnień ochrony zabytków i pamiątek historycznych władz samorządowych, organizacji społecznych, instytucji i zainteresowanych osób;

6) popularyzowanie wiedzy na temat historii i kultury regionu;

7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

8) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego;

9) działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w przypadku zagrożenia.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) gromadzenie środków finansowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie, konserwację i ochronę miejscowych zabytków i pamiątek historycznych;

2) organizowanie spotkań, prelekcji, konkursów popularyzacyjnych wiedzę o historii i kulturze regionu;

3) działalność wydawniczą;

4) organizowanie imprez mających na celu promocję działalności Stowarzyszenia;

5) współpracę ze szkołami, innymi organizacjami pozarządowymi, firmami i osobami fizycznymi;

6) propagowanie idei Stowarzyszenia w środkach masowo przekazu.