Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW LOKALNYCH "BIEBRZA" W JAMINACH

Spis treści

Statut

 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Biebrza" w Jaminach w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, apolitycznym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast siedziba mieści się w Jaminach.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem miejscowego prawa.
 3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 4. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 3, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

§4

Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną o treści ustalonej przez Zarząd zgodnie z obowiązującym i w tym zakresie przepisami.

§5

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.
 2. Osobom wychodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, takich jak:

  - zwrot kosztów przejazdów i diet;

  - zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w szkoleniach, jeśli Zarząd Stowarzyszenia uzna konieczność doskonalenia ich umiejętności dla właściwego świadczenia pracy na rzecz Stowarzyszenia.

 3. Zasady zwrotu diet i kosztów przejazdu, określi Zarząd Stowarzyszenia.